⚽️Mốc Quà Nạp Thẻ 50.000 Lần Đầu – Lần Đầu Làm Chuyện ấy

Mốc Quà Nạp Thẻ 50.000 Lần Đầu  – Lần Đầu Làm Chuyện ấy

 • Phần thưởng SV2 + SV3 (Bá Vương+ Thiên Hạ)

 •  15 tỷ kinh nghiệm

 •  10 Hỗn Nguyên Linh Lộ

 •  Mặt nạ+2 skill (7 ngày)

 •  Hãn Huyết Long Câu

 •  2 Bắc Đẩu Chuyển Sinh (Cơ Sở Thiên)

 •  10 Bạch Mã Lệnh

 • 5 Lệnh Bài Thần Bí

 • 5 Đằng Long Lệnh

 • 1 FF Huyền Kim (7 Ngày)

  1 Ngũ Hành Ấn 1.000 Điểm (7 ngày)

  Trang sức Long Chiến Vu Dã (7 Ngày)

 

 

 • Phần thưởng SV1- Siêu Thần

 •  15 tỷ kinh nghiệm

 •  10 Hỗn Nguyên Linh Lộ

 •  Mặt nạ+3 skill (7 ngày)

 •  Hãn Huyết Long Câu

 •  2 Bắc Đẩu Chuyển Sinh (Cơ Sở Thiên)

 •  10 Bạch Mã Lệnh

 • 5 Lệnh Bài Thần Bí

 • 15 Đằng Long Lệnh

 • 1 Tinh Sương Lệnh

 • 1 FF Vô Song (7 Ngày)

  1 Ngũ Hành Ấn 1.000 Điểm (7 ngày)

  Trang sức Long Chiến Vu Dã (7 Ngày)

BQT Võ Lâm Đế Vương kính báo!