⚽️Mốc Quà Nạp Thẻ 10.000 Lần Đầu – Lần Đầu Làm Chuyện ấy

Mốc Quà Nạp Thẻ 10.000 Lần Đầu  – Lần Đầu Làm Chuyện ấy

  • Phần thưởng:

  • 15 tỷ kinh n ghiệm cộng dồn

  • Ngựa Sư Tử+1 (vĩnh viễn)

  • FF8 Huyền Kim (vĩnh viễn)

  • Trang Sức – Long Chiến Vũ Dạ (7 ngày)

BQT Võ Lâm Đế Vương cảm ơn AE đã ủng hộ – duy trì sân chơi lâu dài!