⚽️Nguyên Liệu Mới – Tìm Ở Đâu Vậy AD?

Hướng Dẫn AE kiếm nguyên liệu mới như sau:

Nguyên Liệu
Hoạt Động Nào Có?
Ghi Chú
 Tống Kim Tích Lũy Bao

Tống Kim tất cả các trận
 • 100%
Bạch Mã Lệnh
Bảo ấn Thạch
Trang Sức Bảo Thạch
Thần Bí Lệnh Bài
Hòa Thị Bích
Tam Sắc Chi Bảo
Ngọc Thần Kỳ

Event Mâm Ngũ Quả
Đài Cát
An Khang
Phú Quý
 • Tỉ lệ ra 80%
Đá Linh Hồn
 1. Vượt ải
 2. Tín Sứ
 3. Phong Lăng Độ
 4. Viêm Đế
 5. Đổi Săn 10 Con Boss
 6. Đổi Số Lần Tống Kim
 
 • Vượt ải cuối : 5
 • Tín Sứ: 1
 • Phong Lăng Độ: 3
 • 10 Con Boss: 10
 • 5 Trận: 50
 • 10 Trận: 100
Đá Ngũ Sắc


 • Viêm Đế
 • Vượt ải
 • Cửa 10: 10
 • Cửa Cuối: 3
 • Vượt ải cuối : 1
 
Ngọc Trân Châu

 • Viêm Đế
 • Boss CLD
 • Vận Tiêu Bang
 • Đổi Điểm PK Viêm Đế
 • Tống Kim 21h
 • Đua Ngựa 22h
 • Viêm Đế Cửa 5: 1
 • Viêm Đế Cửa 10: 1
 • Cửa Cuối : 3
 • Tiêu Bang: 20
 • Tống Kim Top 1-10: 20=> 10 Cái
 • Đua Ngựa:
  • Top 1: 20
  • Top 2: 19
  • Top 3: 18
  • Top 70: 1
Càn Khôn Liên Hoa

 1. Viêm Đế

 

Boss CLD

 

Vận Tiêu Bang

Đổi Điểm PK Viêm Đế

 

Tống Kim 21h

 

Đua Ngựa 22h
  • Viêm Đế Cửa 5: 1
  • Viêm Đế Cửa 10: 1
  • Cửa Cuối : 3
  • Tiêu Bang: 20
  • Tống Kim Top 1-10: 20=> 10 Cái
  • Đua Ngựa:
   • Top 1: 20
   • Top 2: 19
   • Top 3: 18
   • Top 70: 1
 

 CHÚC AE CÀY CUỐC VUI VẺ!